Domeinnamen registreren via Junga

Algemene voorwaarden (contract)

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Virtual Hosting

1. Gebruik en administratie

1.1) Opdrachtgever mag uitsluitend in overeenstemming met de overeenkomst gebruik maken van de Diensten en/of Producten.

1.2) Opdrachtgever kan maximaal de overeengekomen hoeveelheid megabytes aan informatie op de server van Junga Hosting opslaan dan wel laten opslaan. Junga Hosting is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit. Voor het overschrijden van de opslagcapaciteit alsmede dataverkeer is een vergoeding verschuldigd.

1.3) Opdrachtgever zal algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen, in het bijzonder de regels van de Netiquette.

1.4) Opdrachtgever verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.

1.5) Opdrachtgever is gehouden alle door Junga Hosting kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden, en overeenkomsten zoals door Junga Hosting op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins meegedeeld, in acht te nemen.

1.6) Opdrachtgever zal de Diensten en/of Producten niet op enigerlei wijze (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die de Diensten of het Internetverkeer belasten of verstoren, waaronder maar niet beperkt tot:
a) Het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;
b) Diefstal van gegevens;
c) De onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;
d) De onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, criminele activiteiten;
e) Zonder toestemming binnendringen van computers of netwerken;
f) Vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen; Het doorbreken van technische beveiligingen; Het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; Het zich verschaffen van toegang door middel van een valse sleutel, valse code of valse hoedanigheid; Het in gang zetten of laten voortbestaan van processen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of de Diensten nadelig beinvloedt.

1.7) Junga Hosting heeft het recht met onmiddellijke ingang Opdrachtgever af te sluiten, de ruimte te blokkeren, de overeenkomst te ontbinden of andere maatregelen te nemen die haar geraden voorkomen indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat Opdrachtgever de beschikbare ruimte gebruikt in strijd met een van de bepalingen in dit artikel. In dit geval heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van enige vooruitbetaalde gebruiksvergoeding of vergoeding van schade. Junga Hosting behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op Opdrachtgever te verhalen.

1.8) Junga Hosting garandeert bij Uptime Hosting 100% uptime van uw websites. Mocht er onverhoopt een storing optreden dan heeft Junga Hosting het volgende bepaald. Voor elk uur dat uw website onbereikbaar is heeft u recht op een teruggave van 1% van het totale maandelijkse factuurbedrag. Omzetbelasting en eventuele domeinnamen vallen niet onder deze regeling.

1.9) Junga Hosting heeft het recht om Opdrachtgever te beboeten indien Opdrachtgever handelingen verricht in strijd met een van de bepalingen in deze overeenkomst. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien Junga Hosting constateert dat er handelingen plaats hebben gevonden die in strijd zijn met deze overeenkomst, er per gebeurtenis een geldboete wordt gefactureerd van EUR 99,95 exclusief omzetbelasting.

1.10) Junga Hosting is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

1.11) Junga Hosting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke Opdrachtgever ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Junga Hosting.

1.12) De overeenkomst tussen Junga Hosting en Opdrachtgever gaat direct in op het moment van goedkeuring door Junga Hosting van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

1.13) Een overeenkomst is door Opdrachtgever niet overdraagbaar aan derden.

1.14) Indien Junga Hosting door oorzaak van Opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Junga Hosting gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen; onder oorzaken van Opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.

1.15) Junga Hosting is niet verantwoordelijk voor incorrecte gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient eigen administratie bij te houden.

1.15.1) In geval van een incorrect e-mail adres, waarnaar de elektronische facturen zijn verstuurd, is Junga Hosting niet verantwoordelijk voor enige schade en/of extra kosten die hier uit kunnen voortvloeien.

2. Gebreken en storingen


2.1) Onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop door een Consument bestaat de enige verplichting van Junga Hosting bij gebreken in het geleverde uit het herstellen van het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van Junga Hosting. Gebreken geven geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst, tenzij deze binnen de hiervoor gestelde termijn zijn gemeld en Junga Hosting na een daartoe schriftelijke aangezegde redelijke termijn er niet in slaagt aan haar herstel/vervangingsplicht te voldoen en voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.

2.2) Junga Hosting kan niet garanderen dat haar Producten en/of Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van Producten en/of Diensten van haar toeleveranciers en van (Internet-)technologieen die in ontwikkeling zijn. Junga Hosting streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.

2.2.1) In een situatie waarbij Opdrachtgever gegevens en/of data verliest door het niet correct functioneren van de producten en/of diensten van Junga Hosting, is Junga Hosting niet aansprakelijk voor de geleden schade. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het creeren van back-ups van zijn of haar data.

2.2.2) Junga Hosting zal elke week back-up maken van zijn servers t.b.v. disaster recovery. Junga Hosting kan niet garanderen dat deze back-ups te allen tijde naar behoren zullen en/of kunnen functioneren. Junga Hosting zal alles in haar macht stellen om deze back-ups correct te laten functioneren.

2.3) Junga Hosting behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Aansluiting en/of de Toegangscode door te voeren, indien het functioneren van de Aansluiting dit vereist. Junga Hosting zal Opdrachtgever hierover zo mogelijk tijdig informeren, indien de wijzigingen de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor Opdrachtgever nadelig beinvloeden.

3. Geheimhouding en beveiliging


3.1) Junga Hosting zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, waarvan duidelijk is dat Opdrachtgever met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

3.2) Junga Hosting zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Junga Hosting geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Junga Hosting sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens, uit.

3.3) Opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Junga Hosting of diens licentiegegevens bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze Programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

4. Betaling en oplevering

4.1) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Junga Hosting aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd.

4.1.1) Opdrachtgever dient het bedrag te voldoen nadat Opdrachtgever op de knop "Order Afronden" heeft geklikt.

4.1.2) Na "Order Afronden" ontvangt Junga Hosting de bestelling en deze zal worden behandeld als een bestelling.

4.2) Na verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag administratiekosten en een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

4.3) Junga Hosting zal in geen geval een geldbedrag terugstorten aan Opdrachtgever.

4.4) De oplevering door Junga Hosting vindt plaats binnen 1 week na ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst en bijbehorende bijlagen.

4.5) Opdrachtgever gaat deze overeenkomst met Junga Hosting aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke of elektronische opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk of elektronisch tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor 12 maanden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.

4.5.1) Opdrachtgever mag na stilzwijgende verlenging iedere kalendermaand zowel schriftelijk als elektronisch zijn/haar diensten opzeggen.

4.6) Junga Hosting behoudt zich het recht voor om vorderingen na reeds eerder verstuurde aanmaningen naar het opgegeven e-mailadres in te dienen bij incassobureau Credifin-Nederland B.V. Incassokosten bedragen EUR 40,- per ingediende vordering.

4.7) Betalingen voor de dienst dienen voor een heel jaar ineens te worden voldaan aan Junga Hosting, of anders indien vermeld.

4.8) De facturering evenals de verdere zakelijke afwikkeling daarvan, daaronder mede begrepen eventueel te verzenden betalingsherinneringen en aanmaningen, vinden plaats per elektronische mail.

Naam:

Datum:

Handtekening :(Op alle documenten een paraaf plaatsen a.u.b.)